OT: Pikkalan kivilouhimo

Started by Birgitta, su 10.01.10 - klo:20:24

« edellinen - seuraava »
Go Down

Birgitta

YLE:n uutinen aiheesta 10.2.-16:

Sjundeå överväger stoppa omstritt stenbrott
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/02/10/sjundea-overvager-stoppa-omstritt-stenbrott

On todella kummallista, että louhimon toiminta saa jatkua, vaikka melurajat ylittyvät jatkuvasti, hallinto-oikeus on todennut louhimon omavalvontana suorittamat melumittaukset lupamääräysten vastaisiksi, asukkaiden talot kärsivät räjäytysvaurioista, louhimolla ei ole turva-aitaa 10 m korkean pudotuksen kohdalla ja nyt vielä louhintamäärätkin on pohjoisreunassa ylitetty eikä luvan mukainen maisemointi onnistu. Tarkoitus oli luiskata alkuperäinen kallio suhteessa 1:3 ilman pintamaita, jotta kallioluonnon maisema-arvoja olisi saatu edes vähän säilytetyksi.

Kunnan ympäristö- ja rakennusvalvonnan pitäisi kiinnittää huomiota myös siihen, miten Pikkalan louhimolla joulukuussa tehdyn liian voimakkaan räjäytyksen aiheuttamia talovaurioasioita on kunnassa ja louhimoyrittäjän konsultin taholta hoidettu. Ei mitenkään. Asukkaat on jätetty yksin vaurioituneine taloineen.

Erilaisia luparikkomuksia on kyseiselle louhimolle nyt kahden vuoden kuluessa kertynyt noin kaksikymmentä. Silti se saa jatkaa toimintaansa.

Birgitta

Pikkalan louhimolla 1.3. tehdyn katselmuksen perusteella Siuntion ympäristötarkastaja on määrännyt louhimon toiminnan toistaiseksi keskeytettäväksi luparikkomuksen takia. Katselmusta olivat tekemässä ainakin ympäristötarkastaja Heta Tenno ja rakennustarkastaja Kenneth Flythström.

Louhimolla louhii Göran Hagelberg Oy, jolla on louhimoita myös Kirkkonummella. Uusi louhimolupahakemus yrityksellä on vetämässä Vuohimäen alueelle Kirkkonummella.

Toiminnan keskeyttäminen on käsittelyssä Siuntion ympäristölautakunnan kokouksessa ilmoitusluontoisena asiana ensi viikolla.

Tämä uusin luparikkomus liittyy siihen, että louhintarintaus on räjäytetty liian jyrkäksi alueen pohjoisreunassa, eikä sitä ole alueella enää tilaa loiventaa ja maisemoida lupamääräysten mukaiseksi.

Lupamääräysten mukainen kaltevuus oli 1:3, ja se oli määrätty toteutettavaksi tarkkuuslouhintana, eli paikalle olisi jäänyt yhtenäinen kallioluiska. Nyt seinämä on louhittu pystysuoraksi, joten kaltevuus joudutaan toteuttamaan jollain muulla tavalla, jolloin maisemoinnin lopputulos on aivan eri näköinen kuin pitäisi.

Asian vakavuutta lisää se, että kyseessä on valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu kallioalue, jonka louhimiseen Thure Lindeberg kuitenkin onnistui saamaan luvat pitkän oikeuskäsittelyn jälkeen, koska kunta ei ollut kaavoittanut aluetta maakuntakaavan mukaisesti, vaan se oli kaavassa pienteollisuusaluetta. Kyseessä oleva maisemoitava rintaus näkyy myös suoraan kantatielle 51, kun meluvalli puretaan.

Aiemminkin louhimolla on rikottu lupamääräyksiä monella eri tavalla. Viimeksi lokakuussa Hagelbergin aiemmin teettämä melumittaus todettiin hallinto-oikeudessa lupamääräysten vastaisesti tehdyksi ja määrättiin uusittavaksi. Myös suoja-aidassa on ollut jatkuvasti puutteita. Erityisesti lapset ja eläimet ovat toistuvasti vaarassa pudota louhokseen 10 metrin korkeudesta, koska toiminnanharjoittaja ei ole pystyttänyt sinne kunnollsita suoja-aitaa, vaan sen virkaa tekee jatkuvasti sään ja tuulen maahan painama matala muoviverkko, jota ei ole edes riittänyt koko matkalle.

Kuva kyseisestä lupamääräysten vastaisesti louhitusta seinämästä:


Verkkolehti Viisykkönen kirjoittaa aiheesta kahdessa eri artikkelissa:
http://www.viisykkonen.fi/siuntio-inkoo/pikkalan-kalliolouhinnasta-taas-kiistaa-%E2%80%93-kunta-ehtoja-rikottu

http://www.viisykkonen.fi/uutiset/isot-kallioalueet-sileiksi-%E2%80%93-luvat-ja-ehdot-kuumentavat-tunteita

Räjäytysvaurioiden tutkimista ei mainita Siuntion ympäristölautakunnan ensi viikon kokouksen esityslistassa, vaikka tärinän valvonta kuuluu kunnalle, ja kuntaan on ilmoitettu räjäytysvaurioita tapahtuneen 8.12.2015 louhimolla tehdyn räjäytyksen yhteydessä. Myös louhimoyrityksen konsulttiyhtiön edustaja on käynyt totemassa vauriot.

Konsulttiyhtiö Finnrock hoitaa toiminnnaharjoittajan toimeksiannosta louhimon tärinän tarkkailumittaukset, ja on asentanut tärinämittareita lähellä oleviin kiinteistöihin. Finnrockin edustaja on käynyt toteamassa ainakin yhden kiinteistön vauriot ja yrittänyt selittää niitä talon rakennusteknisillä puutteilla (esim. huone huonosti laatoitettu, ovea suljettu liian kovaa yms. uskomatonta... §bor§ ).

Koska mainittu räjäytys kuitenkin aiheutti Finnrockin itsensä asentaman mittarin mukaan kyseisen talon kestokyvyn ylittävän ns. heilahdusnopeuden, Finnrock yrittää nyt vedota myös mittarivikaan §bor§.

Finnrock on kuuluisa siitä, että käy ympäri Suomen oikeuskäsittelyitä myöten esittämässä todisteluja siitä, ettei yksikään räjäytysvaurio Suomessa johdu räjäytyksistä. Konsulttitoimiston edustajat ja isojen louhimoyritysten kokeneet lakimiehet esittelevät perusteluina taitavasti koottuja lukuja ja taulukoita, joiden virheellisyyden ymmärtäminen vaatii erikoisosaamista. Koska tätä ei käräjäoikeuksissa ja tuomareilla ymmärrettävästi ole, ja konsulttitoimistoja valitettavasti pidetään luotettavina, asukkaiden on todella vaikea saada oikeutta kärsimistään vahingoista.

Birgitta

Svenska YLE uutisoi Pikkalan kivilouhimon luparikkomuksista ja toiminnan keskeyttämisestä 6.3.-16:

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/06/stenbrytningen-i-pickala-avbryts

Birgitta

Länsi-Uusimaa kirjoittaa Pikkalan kivilouhimon uusimmista luparikkomuksista ja töiden keskeyttämismääräyksestä 9.3.-16:
http://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/372885-miksi-louhimon-seina-on-louhittu-pystyyn

Birgitta

Helsingin Sanomatkin on herännyt kirjoittamaan louhimoiden haitoista:
http://www.hs.fi/paivanlehti/07042016/a1459918646641

Pitäisi olla jo itsestään selvää, että louhokset on vietävä maan alle. Melu-, pöly- ja tärinähaitat vaikuttavat niin laajalle alueelle, ettei asutuksen ja avolouhosten yhteensovittaminen ole varsinkaan Uudellamaalla enää mahdollista.

Kustannuksiin vetoaminen ei ole kestävä argumentti, kun asiaa edes hiukan tarkemmin selvittää. Yritykset luonnollisesti haluavat maksimoida voitot, mutta asukkailla on perustuslailliset oikeutensa, jotka eivät tällä hetkellä toteudu. Lain porsaanreiät ja erikoiset tulkinnat tarjoavat louhosyrittäjille taitavine lakimiehineen liian hyvät mahdollisuudet asukkaiden elinolojen ja ympäristön pilaamiseen.

Yksi louhimoyrittäjien ja heidän konsulttiensa usein levittämä virheellinen käsitys on, ettei tärinävaurioita voisi aiheutua yli 500 metrin päässä louhimoista, eikä tärinän tarkkailu näin ollen ole tarpeellista kuin aivan louhimon läheisyydessä. Siuntion Pikkalassa kivilouhimo on aiheuttanut räjäytysvaurioita useampaan kiinteistöön etäisyyksillä 600 m - 1,2 km. Yksi vastaava tapaus yli kilometrin etäisyydellä louhimosta on parhaillaan oikeuskäsittelyssä Kotkassa.

Tällaisissa tapauksissa louhimoyrittäjät keksivät vaurioille ties millaisia selityksiä alkaen huonosti rakennetuista taloista. Koska korvausvelvollisuuden toteennäyttäminen on yksityisoikeudellinen asia, suurin osa asukkaista ei uskalla lähteä oikeuteen suuria louhimoyrityksiä ja heidän kokeneita lakimiehiään vastaan, vaan kärsii vahingot nahoissaan ja korjaa vauriot itse.

Näin saadaan asukkaat vaiennettua, eikä tiedon leviäminen tapauksista pääse vaikuttamaan louhimoyrittäjien mahdollisuuksiin jatkossakin käyttää liian suuria räjähdemääriä.

Samanlainen strategia on käytössä melumittausten osalta, jotka on annettu toiminnanharjoittajien itsensä tehtäväksi.

Pikkalan louhimon tapauksessa hallinto-oikeus on hiljattain määrännyt Ramboll Oy:n ko. louhimolla vuonna 2013 tekemät melumittaukset uusittavaksi, koska mittaukset oli suoritettu lupamääräysten ja ympäristöministeriön ohjeiden vastaisella tavalla. Oikeuskäsittely kesti kaksi vuotta. Tämän ajan louhimon toiminta sai jatkua normaalisti, ja asukkaat joutuivat kärsimään melurajat ylittävästä melusta. Tällä hetkellä kyseisen louhimon toiminta on lopultakin ympäristöviranomaisen määräyksestä keskeytettynä, koska louhimoyrittäjä on rikkonut lupamääräyksiä monella muullakin tavalla.

Yleinen käytäntö on edellä kuvatun kaltainen ympäri Suomen: Asukkaat vaiennetaan kiinteistöjensä räjäytysvaurioista, ja melu- ja pölymittaukset suoritetaan lainvastaisin menetelmin (hiljaisen toiminnan aikana, myötätuulessa jne.), ja näistä laaditaan konsulttien toimesta "tilastoja".

Tulevissa lupaprosesseissa ja asukkaiden käynnistämissä oikeuskäsittelyissä louhimolupien hakijat ja heidän konsulttinsa sitten vetoavat näihin väärin perustein tehtyihin tilastoihin. Niiden avulla on helppo antaa viranomaisille ja oikeusasteille "asiantuntijalausuntoja" ja käsitys siitä, että toiminnan haitat pysyvät laillisissa rajoissa. Todellisuushan on kuitenkin jotain aivan muuta.

Birgitta

Jarno Hiltusen blogi:
http://www.kainuunsanomat.fi/blogi/elokuva-kuuluuko-kansan-aani/

Erittäin osuva kirjoitus. Talvivaara-elokuva kertoo paljosta muustakin kuin Talvivaarasta. Se kertoo esimerkiksi siitä, miten tavalliset kansalaiset joutuvat ryhtymään aktivisteiksi, kun ovat tulleet riittävän epäoikeudenmukaisesti kohdelluiksi.

Suomen lainsäädännössä, oikeuslaitoksen toiminnassa ja poliittisissa päätöksentekotavoissa ylipäätään on suuria ongelmia.


Lainauksia kirjoituksesta:

"Oikeaksi nähty asia tekee maatalon emännästäkin aktivistin."

"Tavalliset ihmiset ovat niitä, joita varten kaivos ja viranomaiset järjestävät kuulemistilaisuuksia, mutta ovatko ne muodollisuuksia vailla todellista merkitystä, kun herrat ovat jo kaiken keskuudessaan sopineet? Ihmisten turhautuminen vaikutusmahdollisuuksiinsa purkautuu suuttumuksena, lopulta jopa raivona."

"Poliitikoilla ja virkamiehillä vastaukset ovat kiven takana. Jotkut eivät osaa sanoa mitään, vaikenevat. Toiset selittävät, mutta selityksillä ei ole merkitystä. Aitoa kommunikaatiota ei synny."

"Teollisuus käyttää apunaan maineenhallinnan asiantuntijoita. Sekö onkin tärkeintä, miltä asiat saadaan näyttämään, ei se, miten ne ovat?"

"Leikkaus tuo keskiöön kuvan ylimielisestä eliitistä, joka selittää kansan käyttäytymisen irrationaaliseksi uuden peloksi, kun vastapuolella on ihminen, jolla on aito huoli.

"Dokumentti laajenee suomalaisen yhteiskunnan läpäiseväksi kuvaksi, jossa tarkastellaan teollisuuden ja viranomaisten yhteispeliä sekä ruohonjuuritason vaikuttamista ja sen mahdollisuuksia."

Birgitta


Birgitta

En ihmettele enää mitään. Rudus Oy palkittiin "viheralan hyväksi tehdystä työstä"... ^X^

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%C3%A4rist%C3%B6/viheralan-hyv%C3%A4ksi-tehdyst%C3%A4-ty%C3%B6st%C3%A4-palkittiin-14-1.147042

- "Vihervuoden päätapahtumassa Hämeenlinnan Verkatehtaalla jaettiin tänään torstaina neljätoista Vihervuoden mitalia viheralan hyväksi tehdystä työstä.

- " Vihervuosi on valtakunnallinen teemavuosi, jota vietetään nyt viidettä kertaa. Teemavuoden tavoitteena on innostaa ihmiset, yhteisöt, järjestöt ja yritykset toimimaan oman lähiympäristönsä hyväksi. Tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja sitä kautta ihmisten hyvinvointia."

- "Rudus Oy on tehnyt uraauurtavaa työtä maa-ainesten kaivuutoiminnan rikkoman maiseman ja luonnon palauttamiseksi. Rudus Oy:n LUMO-ohjelmaan kuuluu useita erilaisia hankkeita, joita tehdään yhteistyössä eri viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa."

Sen perustella, mitä olen kuullut Ruduksen toiminnasta käytännössä eri hankkeiden yhteydessä - siitä, miten melua ja pölyä ei torjuta lupauksista huolimatta, asukkaat pakotetaan oikeustoimiin louhimoiden aiheuttamien räjäytysvaurioiden takia jne., niin nyt kuulostaa kyllä tyypilliseltä viherpesutapaukselta ja viranomaisten taivuttelulta jatkossa myötämielisiksi louhoshankkeita kohtaan.

Sinänsä ovela idea, joka ei maksa Rudukselle käytännössä juuri mitään, koska maisemoinnit pitää hoitaa joka tapauksessa.

Tällainen palkinto voitaisiin antaa siinä vaiheessa, kun louhokset viedään maan alle, eli ihan oikeasti panostettaisiin siihen "ympäristön viihtyisyyteen ja ihmisten hyvinvointiin".

Birgitta

Tässä Turun Sanomien jutussa myös yksi suuri louhimoiden aiheuttamiin ongelmiin liittyvä epäkohta: Ihmisillä ei ole enää varaa hakea itselleen oikeutta, vaikka sen perustuslain mukaan pitäisi olla mahdollista kaikille.

Myös hallinto-oikeuksien valitusmaksuja nostettiin juuri.

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/2682320/Suomalaisten+rahat+eivat+riita+oikeuteen

Birgitta

Kaivosyrittäjien argumenttien taso... Nyt on jo melkoista... >>## :

"Koiratkin tuottavat jätettä enemmän kuin pienet kaivokset yhteensä", totesi Suomen Kaivosyrittäjät ry:n puheenjohtaja Harri Siitonen kaivosseminaarin alustuksessaan.
%%//

"Jätettä tulee kaikenlaista, mutta se kuuluu ekosysteemiin." ( ¤g¤?!)

Siinähän sitä onkin taas perustetta kaivosteollisuuden normienpurkuun... Että pitäisi saada lisää ongelmajätettä laskea luontoon, kun kerran koiratkin sinne kakkaavat!

Kyllä hirvittää, että tällaiset henkilöt sitten lobbaavat päättäjiämme täyttä päätä... Toivon todella, että löytyisi aikaa tarkistaa lobbaajien "faktat".

https://www.lapinkansa.fi/koiratkin-tuottavat-jatetta-enemman-kuin-pienet-ka/53973

Gitta

Voi hyvät hyssykä! Kaikkea ne keksii kun ei kunnon argumentteja ole. Kohta ne tietysti sanoo, että linnutkin kakkaa ja sillä perusteella pitää kaivoslupa irrota  ''§ #j# Kyllä olis taas kirveelle töitä.
Dogs are our link to paradise

Birgitta

Finlands Natur -lehden 2/2016 artikkelissa Vaasan hallinto-oikeuden tuomari Jan Eklund kritisoi nykyisiä melurajoja ja louhimohankkeiden meluselvityksiä.
http://www.finlandsnatur.naturochmiljo.fi/artiklar/article-87026-51259-stenbrottsligt


Birgitta

Uusi linkki louhimomeluvideoon, jossa louhimon raja on reilun 500 metrin päässä, ja itse melua aiheuttava toiminta 600-800 metrin päässä.

Videon lopussa mittarin yläreunassa olevat dB-lukemat 46-55-64 ilmoittavat minimimelun, keskimelutason ja maksimimelun.

https://drive.google.com/file/d/1ei8FvzTbgAovoUH5ThYnS6HBPAXabr_E/view

Birgitta

Siuntion Myllykylään on suunnitteila uusi kivilouhimo, joka on aiemminkin yrittänyt saada louhintalupia, mutta ne on hylätty.

Kunta kuulee hankkeeseen liittyen lähistöllä asuvia kiinteistönomistajia. Edellisellä kerralla kuulemisetäisyys oli louhimoiden yleiseen vaikutusalueeseen verrattuna huvittavat 300 metriä, ja nyt kuullaan asukkaita "jopa" 500 metrin päässä. Etäisyys on riittämätön, koska esimerkiksi tärinävaurioita on jo omassakin tuttavapiirissä tapahtunut lähes 1,5 km päässä louhimoista sijaitsevissa rakennuksissa. Myös louhimoiden terveysvaikutuksia aiheuttava melu (42 dB) kantautuu keskimäärin satoja metrejä nyt suunniteltua kuulemisetäisyyttä kauemmas.

Tällä videolla etäisyyttä louhimon rajalle on 500 metriä, ja itse toiminta-alueeseen 600-800 metriä. Keskimelu (LAeq) mittauksen aikana 55 dB:

https://drive.google.com/file/d/1ei8FvzTbgAovoUH5ThYnS6HBPAXabr_E/view

Melua samassa paikassa 19.3.2015:
https://drive.google.com/file/d/1hmCCeqhMIp9cCXYPfVcH9Sy8bZKKDQb3/view


Melun raja-arvot ovat lainsäädännössä terveysvaikutuksiin nähden aivan liian korkeat.

Tärinävahinkojen etäisyyksistä on vaikea saada tietoa, ja sen myötä kuulemis- ja ennakkokatselmusetäisyyksistä on vaikea määrätä mitään eksaktia. Tämä siksi, että louhimoyritysten konsultit lakimiehineen kiistävät kaikki kiinteistöille räjäytyksistä aiheutuneet vahingot, ja oikeudenkäynnit ovat liian kalliita yksityisille ihmisille. Näin ei jää seuraavien hankkeiden valmistelua varten mitään dokumenttia siitä, että vauriot ovat räjäytysvaurioita, eikä kuulemis- ja katselmusetäisyyksiä saada niiden perusteella määrättyä riittävän kauas.

Viheliäinen systeemi.

Birgitta

Kuntavaaliehdokas 2017 Espoo
Birgitta Johansson (sit./vihr.)
ehdokasnumero 217

https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2017/espoo/ehdokkaat/11605
www.birgittajohansson.fi
https://www.facebook.com/birgittajohanssonespoo

Espoon käynnissä tai suunnitteilla olevista louhimohankkeista mainittakoon Kulmakorpi ja Espoonkartano.

Birgitta


Birgitta

Melumittausta louhimon lähikiinteistöllä ammattikäytössä olevalla melumittarilla (kuvattu 19.3.2015).

Video osoittaa louhimon "viralliset" toiminnanaikaiset melumittaukset täysin tarkoitushakuisesti tehdyiksi. Hallinto-oikeushan määräsikin ne tehtäväksi uudelleen. Melua oli mitattu lounastaukojen aikana, myötätuulessa, kallioesteen takana ja kun louhimon meluisimmat toiminnot eivät mittausohjeen vastaisesti olleet käynnissä.

Sallittu melutaso 40 dB ylittyy Pikkalassa 14 dB:llä (!). Jo 1-2 dB:n ylitys on ollut syy lopettaa vastaavia toimintoja muissa kunnissa.

Lupien perusteena käytettyjen meluselvitysten mukaan kyseisen kiinteistön ilmoitettiin olevan koko toiminnan ajan 40 dB:n meluvyöhykkeellä. Ko. meluselvitys oli tehty väärin ja ilmeisen tarkoitushakuisesti, huomioiden esimerkiksi kasvillisuuden vaimentava vaikutus, vaikka niin ei ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti saisi tehdä. Siuntion kunnassa tämä oli kuitenkin mennyt läpi. Kasvillisuuden vaikutus melutasoihin voi olla jopa 10-15 dB.

https://drive.google.com/open?id=1hmCCeqhMIp9cCXYPfVcH9Sy8bZKKDQb3

Birgitta

Kallio on louhittu, ja Pikkalan kivilouhimo lopettanut toimintansa vuonna 2019.

Birgitta

Kivilouhimoihin liittyviä linkkejä - ongelmia ympäri Suomen:
http://www.saunalahti.fi/~kvarkki/louhimo/

Ongelmat ja ratkaisut:
http://www.birgittajohansson.fi/tavoitteeni/kivilouhimot-ja-kaivokset/

On surullista ja epäoikeudenmukaista, että ongelmat ovat olleet tiedossa jo vuosikymmeniä, mutta sen sijaan, että eduskunnassa tehtäisiin tarvittavat lakimuutokset, on päinvastoin helpotettu louhimo- ja kaivosyrittäjien toimintaa entisestään.

Birgitta

Raaseporissa on dokumentoitu tästä linkistä löytyvä tapaus:
http://www.saunalahti.fi/~kvarkki/louhimo/Hasse.htm

Suosittelen jokaista maa-ainesten oton kanssa tekemisissä olevaa tutustumaan tuolta löytyvään pdf-dokumenttiin ja sen valokuviin.

Lainsäädännössä on pahoja puutteita, koska tällainen on mahdollista. Herätys, eduskunta ja lakivaliokunta!


Go Up